ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

2.1 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ชั้นอนุบาล 1ชั้นอนุบาล 2

3

5

8

9

3

12

รวม

12

8

20

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7
9
16
5
5
10
4
7
11
4
5
9
7
6
13
4
6
10
รวม
31
38
69
รวมทั้งสิ้น
43
46
89

 2.2   จำนวนนักเรียนเป้าหมายในปีการศึกษา 2556 – 2558

ชั้น

ปี พ.ศ.

ปีการศึกษา  2556

เป้าหมาย ปี 2557

เป้าหมาย ปี 2558

อนุบาล 1

8

12

13

อนุบาล 2

12

15

24

ประถมศึกษาปีที่ 1

16

20

25

ประถมศึกษาปีที่ 2

10

15

20

ประถมศึกษาปีที่ 3

11

13

23

ประถมศึกษาปีที่ 4

9

13

22

ประถมศึกษาปีที่ 5

13

15

23

ประถมศึกษาปีที่ 6

10

13

19

รวม

89

116

169

หมายเหตุ:  ข้อมูลจาก ทร.14    ม.7  ,  ม. 8 ,  ม. 9,  ม. 10,    ณ วันที่  10  มกราคม  2556

ผู้ดูแล พัชรินทร์   สิทธิวีระกูล

 

Advertisements