We love Asian.

ผ.อ เครือ   ปรีดิ์เปรม เบื้องหลังความสำเร็จDSCF4013DSCF3888

กิจกรรมพร้อมรับอาเซียนภายในโรงเรียนบ้านหนองหมูDSCF2519

DSCF2521

โรงเรียนบ้านหนองหมูได้รับโล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนพร้อมรับอาเซียนจากสพป.ปข2

ผลงานสร้างสรรค์จากครูพัชรินทร์   สิทธิวีระกูล พวงกุญแจแมลง

ซึ่งทำมาจากผลของไม้ยืนต้น เรียกว่าลูกมะเฟืองป่า

2012-10-05 15.54.17

DSCF3813

DSCF3821

2012-10-05 15.54.42 2012-10-05 15.54.50 2012-10-05 15.54.58

2012-10-05 15.55.58

และแล้วเราก็ไดแมลง สูตรโรงเรียนบ้านหนองหมูมาเป็นพวงกุญแจและตุ๊กตาแมลงน่ารัก ๆ

ผู้ดูแล พัชรินทร์   สิทธิวีระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู

add another page.

โล่เกียรติยศ โรงเรียนบ้านหนองหมูได้รับรางวัลยอดเยื่ยม โรงเรียนพร้อมรับอาเซียน ปีการศึกษา 2555

DSCF4013Doc1 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page1 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page2 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page3 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page4 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page5 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page6 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page7 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page8 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page9 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page10 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page11 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page12 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page13 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page14 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page15 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page16 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page17 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page18 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page19 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page20 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page21 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page22 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page23 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page24 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page25 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page26 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page27 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page28 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page29 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page30 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page31 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page32 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page33 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page34 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page35 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page36 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page37 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page38 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page39 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page40 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page41 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page42 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page43 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page44 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page45 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page46 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page47 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page48 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page49 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page50 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page51 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page52 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page53 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page54 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page55 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page56 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page57 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page58 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page59 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page60 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page61 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page62 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page63 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page64 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page65 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page66 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page67 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page68 อัลบั้มวันอาเซียน8สค-page69

โครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

1. หลักการและเหตุผล

ประแทศสมาชิกจะมีการรรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี  2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน  ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง  สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง  10 ประเทศ  ได้แก่  ประเทศไทย  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปินส์  สิงค์โปร  บรูไน  เวียดนาม ลาว  พม่า  และกัมพูชา

โรงเรียนบ้านหนองหมู ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  ตะหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงกำหนดนโยบายและเป้าหมายเพื่อให้ครู นักเรียน และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียนดำเนินการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  เพื่อให้การบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนบรรลุเป้าหมาย  จึงได้จัดทำโครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนขึ้น

  2.    วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

2.2  เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3  เพื่อพัฒนาการแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน

2.4  เพื่อจัดตั้งเครือข่ายสมาคมและชมรมประชาคมอาเซียน

2.5  เพื่อให้โรงเรียน  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

3.  เป้าหมาย

3.1  นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

3.2  นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

3.3  ครูร้อยละ 100 สามารถจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้

3.4  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้

3.5ครูและนักเรียนร้อยละ  100 เป็นสมาชิกชมรมอาเซียน

4.  ทรัพยากรที่ใช้

4.1  บุคลากร  ครู   นักเรียน   บุคลากรภายนอก

4.2  งบประมาณ     งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป  12,000  บาท

4.3  วัสดุอุปกรณ์  คอมพิวเตอร์  หนังสือ  วีซีดี  วัสดุจัดทำสื่อ

5.   วิธีการและการดำเนินการ

                5.1  สาระสำคัญของกิจกรรม

1

จัดทำและขออนุมัติโครงการ

2

แต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการ

3

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้ปกครองนักเรียน

4

ประชุมอบรมครูและบุคลากร

5

ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน

6

จัดทำแผนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

7

จัดทำสื่อ,ป้ายนิเทศและมุมอาเซียน

8

จัดแต่งตั้งบริเวณสถานที่,ห้องเรียน

9

จัดกิจกรรมอาเซียนศึกษาประจำวัน

10

กิจกรรมต้นไม้พูดได้(ภาษาอาเซียน)

11

จัดประกวดแข่งขันกิจกรรมอาเซียนศึกษา

12

จัดตั้งชมรมอาเซียน

13

จัดตั้งเครือข่ายประชาคมอาเซียน

14

จัดกิจกรรมวันอาเซียน

15

จัดนิทรรศการอาเซียน

16

จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา

17

เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ภาษาอาเซียน

18

ทัศนศึกษาดูงานอาเซียน

19

จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เดือนละ  1  ฉบับ

20

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ

21

นิเทศ  กำกับ  ติดตามและประเมินผล

 6.  แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

กิจกรรม

ปีการศึกษา 2555 – 2556

  ผู้รับผิดชอบ
  มี.ค พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
1.  จัดทำและขออนุมัติโครงการ                   ครูพัชรินทร์
2.  แต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ
3.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้ปกครองนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ
4.  ประชุมอบรมครูและบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ
5.  ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพัชรินทร์
6.  จัดทำแผนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพัชรินทร์
7.  จัดทำสื่อ,ป้ายนิเทศและมุมอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพัชรินทร์
8.  จัดแต่งตั้งบริเวณสถานที่,ห้องเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพัชรินทร์
9.  จัดกิจกรรมอาเซียนศึกษาประจำวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพัชรินทร์
10.  กิจกรรมต้นไม้พูดได้(ภาษาอาเซียน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพัชรินทร์
11.  จัดประกวดแข่งขันกิจกรรมอาเซียนศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูภิเศกครูพัชรินทร์ครูฉันทนา
12.  จัดตั้งชมรมอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพัชรินทร์
13.  จัดตั้งเครือข่ายประชาคมอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ
14.  จัดกิจกรรมวันอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพัชรินทร์
15.  จัดนิทรรศการอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพัชรินทร์
16.  จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ
17.  เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ภาษาอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพัชรินทร์
18.  ทัศนศึกษาดูงานอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพัชรินทร์
19.  จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เดือนละ 1 ฉบับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพัชรินทร์
20.  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพัชรินทร์
21.  นิเทศกำกับติดตามและประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

 7.   ผู้รับผิดชอบโครงการ

                นางพัชรินทร์   สิทธิวีระกูล

 8.  แผนควบคุม กำกับและติดตาม

 

            ระยะเวลา

กิจกรรม

ปีการศึกษา 2555-2556

หมายเหตุ

มี.ค.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค

ก.ย

พ.ย.

ธ.ค

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

 

รายงานครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ 6-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานครั้งที่ 3 กิจกรรมที่11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานครั้งที่ 4 กิจกรรมที่16-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานครั้งที่ 5 กิจกรรมที่20-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  แผนการประเมินผล

                                      9.1   ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ประเมินตามรายงานและการปฏิบัติ

9.2  ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

  1.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน
  2. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  3. ครูสามารถจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานจากเครือข่ายประชาคมอาเซียน

ลงชื่อ……………………….…ผู้เสนอโครงการ

(นางพัชรินทร์   สิทธิวีระกูล)

ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ

       (นายเครือ           ปรีดิ์เปรม)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ดูแล ครูพัชรินทร์   สิทธิวีระกูล

เอกสารความรู้อาเซียน

เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page1 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page2 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page3 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page4 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page5 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page6 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page7 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page8 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page9 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page10 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page11 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page12 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page13 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page14 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page15 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page16 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page17 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page18 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page19 เอกสารประชาสัมพันธ์อาเซียน-page20

กิจกรรมวันเกียรติยศ วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 25551349844297[1]292809[1] 292810[1]DSCF3904 DSCF3906 DSCF3908 DSCF3910 DSCF3912 DSCF3914 DSCF3916 DSCF3918DSCF3910

ผู้ดูแล  ครูพัชรินทร์   สิทธิวีระกูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s