โล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศข้าราชการใสสะอาด

DSCF4017

อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page1 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page2 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page3 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page4 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page5 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page6 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page7 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page8 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page9 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page10 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page11 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page12 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page13 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page14 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page15 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page16 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page17 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page18 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page19 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page20 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page21 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page22 อั้ลบั้มข้าราชการใสสะอาด-page23

ผลงานและกิจกรรมที่น่าสนใจ

รายงานโครงการข้าราชการใสสะอาด

ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page1 ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page2

 ความเป็นมา

ประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงอันแน่วแน่ต่อการแก้ปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐบาล เจตจำนงดังกล่าวชัดเจนยิ่งขึ้น นับแต่หลังจากประเทศประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นต้นมา   ดังเห็นได้จากมาตรการและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เรื่องแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐกำหนดให้การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมเป็นแผนหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ    ประพฤติและปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและ ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ

2. มติ ก.พ. เรื่องค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่

1) กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง     2) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ    3) โปร่งใส ตรวจสอบได้

4) ไม่เลือกปฏิบัติ      5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วย : หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า ต่อมาถูกแทนที่โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2545

มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 “การบริหารราชการ…ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่ จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี  Integrity-page1

แนวความคิด

1. การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นสิ่งที่สั่งสมและหยั่งรากในสังคมมานาน วิธีการกวาดล้างให้

หมดไปจึงเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลา แต่อาจทำได้โดย

1.1 ปรับกระบวนการบริหารงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต และสร้างระบบถ่วงดุลอำนาจ  

ในทุกระดับ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร้างสภาพ แวดล้อมการทำงานที่โปร่งใส ปลอดทุจริต

1.2 กระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงภัยของการทุจริต ประพฤติมิชอบ

จงรักภักดีต่อประเทศ สำนึกถึงบุญคุณแผ่นดิน

 2. การสร้างราชการใสสะอาดคือกลยุทธ์ทางบวก ซึ่งดึงพลังส่วนดีของมนุษย์มาใช้ควบคู่กับ

 ใช้พลังทางสังคมควบคุมพฤติกรรมข้าราชการให้ไปในทิศทางสร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคมไม่เอา

 เปรียบหรือคำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตนหรือของหมู่คณะ กลยุทธ์ที่ใช้ เช่น

2.1 พัฒนาคุณภาพคนภาครัฐ บนฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคม

2.2 ส่งเสริมคนดีและกันคนไม่ดีให้ออกจากภาค ราชการ

3. การทุจริตและประพฤติมิชอบมีสาเหตุจากทัศนคติของบุคคลที่ได้รับการย้อมแต่งและสั่งสม

 อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน จนกลายเป็นค่านิยมว่าการทุจริตและประพฤติมิชอบจะยัง          

 ประโยชน์แก่ตนและพวกพ้องอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องลงทุนสูง กลยุทธ์การสร้างความใสสะอาด      

 ในวงราชการจึงต้องแยบยล โดยใช้วิธีการอันหลากหลาย คือ

3.1 สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายนับแต่ผู้บริหารระดับสูง จนถึง

 ระดับปฏิบัติการ

3.2 ปราบปรามผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเฉียบขาด รุนแรง รวดเร็ว เพื่อสร้างภาพ ให้เกิดความเกรงกลัว จนไม่กล้าเสี่ยงทำผิด

3.3 ให้ผู้นำทุกระดับในภาครัฐเป็นแบบอย่างที่ดี (model)ของความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

วัตถุประสงค์ของการสร้างราชการใสสะอาด

1. เพื่อป้องกัน ปราบปราม บำบัด แก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บรรเทา และหมดไปจากสังคมไทย โดยเริ่มที่ภาคราชการ

2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในงานบริหาร คุณธรรมของผู้ให้บริการ อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผลักดันการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบริการของหน่วยงาน ที่สนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดผลดีหรือไม่ก่อผลเสียต่อสังคมโดยรวม

การสร้างความใสสะอาด

ภายใต้แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดประกอบด้วย

1. การใช้พลังส่วนดีของมนุษย์สร้างความใสสะอาดในองค์การและสังคม เสริมสร้างประสิทธิภาพในองค์การควบคู่กับการชะล้างความไม่โปร่งใส การทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. การใช้พลังสังคมควบคุมพฤติกรรมและวัฒนธรรมที่ไม่ดีขององค์กร และผลักดันพฤติกรรมไปสู่ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ (accountability)

3. การใช้วิธีการมีส่วนร่วม (participatory approach) การสร้างความใสสะอาดจึงเป็นหน้าที

ร่วมกันของทุกฝ่ายในสังคม ทั้งที่อยู่ในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ของทุกคนในองค์กร ทั้งระดับบริหารระดับปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ลูกค้า/ผู้บริการ ผู้ได้รับผลกระทบจากงานบริการและการปฏิบัติงานขององค์กรนั้น

คุณลักษณะของราชการใสสะอาด

คำว่า “ราชการใสสะอาด” หมายถึงการที่ หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนราชการ จังหวัดและหน่วยงานของรัฐมีกลไกและกระบวนการบริหารงานและการให้บริการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีทักษะ สมรรถนะในการประกอบกิจการงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม รับผิดชอบต่อการกระทำ

ของตนเอง ดังสมการ

ราชการใสสะอาด = ความโปร่งใส (Transparency) + ความรับผิดชอบ (Accountability)

ดังนั้น ราชการใสสะอาด ประกอบด้วยคุณลักษณะ

􀁃     มีกรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน ตรวจสอบได้ และมีการถ่วงดุล

อำนาจการใช้ดุลยพินิจ

􀁃     มีระบบบริหารงานและการให้บริการที่ชัดเจน โปร่งใส

􀁃     เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยึดมั่นในค่านิยมสร้างสรรค์มีจิตให้บริการ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

ค่านิยมสร้างสรรค์

                                        1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

                                       2. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

                                       3. โปร่งใส ตรวจสอบได้

                                       4. ไม่เลือกปฏิบัติ

                                      5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

มาตรการสร้างราชการใสสะอาด

การสร้างราชการใสสะอาดประกอบด้วยมาตรการหลัก 3 ประการ คือ การส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆที่อาจเป็นภัยต่อการนำไปสู่ประเทศไทยใสสะอาด  และการจัดการกรณีทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิดขึ้น ดังนี้

1. การส่งเสริมจิตสำนึก ราชการใสสะอาดหมายถึงการสร้างจิตสำนึก “ราชการ

ใสสะอาด” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจนเป็นคุณธรรมประจำใจ ตลอดจนการ

เสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันทุจริต

ข้อเสนอมาตรการ / กิจกรรมที่ใช้

(1) มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เน้นการจัดทำ ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมของหน่วยงาน ตลอดจน รณรงค์ ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐาน  ดังกล่าว

(2) จรรยาบรรณวิชาชีพ คือการเผยแพร่ รณรงค์ ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งตามวิชาชีพนั้น : ครู แพทย์  สถาปนิก ฯลฯ

(3) ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือค่านิยมที่พึงประสงค์ของระบบราชการ

คือการเผยแพร่  รณรงค์  ส่งเสริมและจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการทุกระดับของหน่วยงาน

รวมทั้งกำหนดเป็นสมรรถนะหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ   หรือการบรรจุแต่งตั้ง

            (4) การยกย่องเชิดชูคนดี คือการจัดระบบให้รางวัลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ และระบบ

จูงใจเพื่อยกย่องและส่งเสริมข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ประพฤติดี หรือมีผลงานดีเด่น จนสมควรถือเป็นตัวอย่าง

(5) การป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

(Conflict of Interests) คือการสำรวจและประกาศลักษณะงาน ตำแหน่ง หรือสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแจ้ง ให้ความรู้ จัดทำคู่มือแนวการใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องแก่ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

(6) การบริหารความเสี่ยงที่มีผลสู่การทุจริต (Risk Management) คือสำรวจลักษณะงานตำแหน่งที่มีโอกาสผูกขาดอำนาจ หรือสามารถใช้ดุลยพินิจ ให้ความรู้ จัดทำคู่มือ หรือแนวการใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง รวมทั้งเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือดำรงตำแหน่งดังกล่าว

2. การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆที่อาจเป็นภัยต่อการนำไปสู่ประเทศไทย

สะอาด คือการสร้างระบบเตือนและป้องกันล่วงหน้าต่อการทุจริตคอร์รัปชันที่จะเกิดขึ้น

ในราชการทุกระดับ ได้แก่ ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

ข้อเสนอมาตรการ /  กิจกรรมที่ใช้

(1) การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม คือการปรับและแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธี

การบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่โปร่งใส เป็นธรรม มีความสัมพันธ์กับผลปฏิบัติงานและ

สมรรถนะที่ต้องการของงาน

(2) การเสริมสร้างสำนึกเรื่องความพร้อมรับผิด (Accountability) โดยเผยแพร่วิสัยทัศน์

หน่วยงานให้ทราบทั่วกัน มีข้อตกลงผลการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้

บังคับบัญชา มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ระบุถึงดัชนีวัดผลงาน และมีมาตรการ

ดำเนินการแก่ผู้ไม่มีผลงาน

(3) การรับของขวัญและสินน้ำใจ หมายถึงการ กำหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในเรื่องนี้

อย่างชัดเจน และเผยแพร่ให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องทราบ

(4) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยจัดระบบคานอำนาจของงานที่เกี่ยวข้อง มีกรอบ

การตรวจสอบผลงานที่ชัดเจน และจัดช่องทางรับฟังความเห็นจากผู้ติดต่อหรือขอรับบริการ

(5) การส่งเสริมบทบาทผู้บังคับบัญชา คือการให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี มีคุณธรรม

รวมทั้งสอดส่อง ดูแลพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่ ยกย่อง ชมเชยให้

ความดีความชอบแก่ผู้ที่ทำดี และตักเตือนเมื่อกระทำทุจริตหรือผิดพลาด

(6) การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ บัญชี และจัดซื้อจัดจ้าง

(7) การสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารงานและการให้บริการ

(8) การสร้างความโปร่งใสในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทั้งนี้ข้อเสนอมาตรการ/ กิจกรรมที่ใช้ในข้อ (6) – (8) ให้ดำเนินตามแนวทางที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ..2546

3. การจัดการกรณีทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิดขึ้น คือการแสดงความ

จริงจังของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เมื่อเกิดการทุจริตหรือกำลังจะเกิด โดยกำจัดคนไม่ดี 

ออกจากระบบราชการ เรียกศรัทธาและความมั่นใจสู่คนไทย เพิ่มความเกรงกลัวต่อโทษทัณฑ์

ข้อเสนอมาตรการ /  กิจกรรมที่ใช้

(1) การดำเนินการทางวินัย โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการ

ทางวินัยให้รวดเร็ว เปิดเผย ผู้กระทำผิดถูกลงโทษโดยเร็ว ให้ผู้บังคับบัญชาติดตาม

ตรวจสอบการดำเนินการของคณะกรรมการไม่ให้ล่าช้าหรือช่วยเหลือกัน และลงโทษ

ทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชาที่ถ่วงการสอบสวนหรือช่วยเหลือให้ผู้กระทำผิดพ้นผิด

(2) มาตรการต่อเอกชน โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ แจ้งรายชื่อเอกชนที่

ได้รับการพิพากษาถึงที่สุดว่าทุจริตร่วมกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปยัง

กระทรวงการคลัง เพื่อแจ้งเวียนรายชื่อและพฤติกรรมให้ทุกหน่วยงานทราบ และมิ

ให้หน่วยงานของรัฐว่าจ้างเอกชนนั้นต่อไป การฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัยและ

กฎหมาย

(3) การวางระบบลงโทษทางสังคมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน โดย

เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการสอบสวน เป็นพยาน หรือให้ข้อมูล

กรณีทุจริต คอร์รัปชัน

(4) การรับข้อมูลทุจริตในราชการ โดยจัดหน่วยรับข้อมูลทุจริต ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์

อันมีสาเหตุจากพฤติกรรมอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด

    เปิดนโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 8 ข้อ-16 เรื่อง  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลนำคำแถลงนโยบายที่ผ่านการพิจารณาของครม. แจกสื่อมวลชน มีเนื้อหาโดยสรุประบุว่า นโยบายของรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ประกอบด้วย

1.นำประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น

2.นำประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์ และ

3.นำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยกำหนดนโยบายเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี

 1.นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก คือ

1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เยียวยาและฟื้นฟูทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายการใช้รัฐธรรมนูญ 2540 สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ
2) กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
4) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
5) เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ
6) เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
7) แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วคราวเพื่อให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงทันที ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้ ป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม
8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อย และผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท ทำให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท ผู้จบปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท จ่ายเบี้ยสูงอายุแบบขั้นบันได อายุ 60-69 ปี 600 บาท, อายุ 70-79 ปี 700 บาท, อายุ 80-89 ปี 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท ลดภาษีบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก
9) ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556
10) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้วงเงิน 1,000 ล้านบาท ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนเอสเอ็มแอล 300,000 400,000 และ 500,000 บาทตามขนาดหมู่บ้าน
11) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน เริ่มจากการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ เกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท จัดทำทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรและการออกบัตรเครดิตสำหรับเกษตรกร
12) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให้ปี 2554-2555 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555
13) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
14) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 30 บาทรักษาทุกโรค ให้ทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม
15) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน เริ่มในโรงเรียนนำร่องแก่นักเรียน ป. 1 ปีการศึกษา 2555 และ
16) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประธานเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ
 ส่วนนโยบายที่จะดำเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี จะดำเนินนโยบายหลักจากข้อ 2-8 ดังนี้ 
2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ ที่สำคัญคือ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมนำพระราชดำริทั้งปวงไว้เหนือ     เกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
3.นโยบายเศรษฐกิจ กระจายรายได้ที่เป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ มีนโยบายสร้างรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวในเวลา 5 ปี ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหาร มีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน จะพัฒนาระบบขนส่ง ประปา ไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพียงพอ ขยายการให้บริการน้ำสะอาดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนาระบบรถ     ไฟทางคู่เชื่อมชานเมือง+หัวเมืองหลัก พัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯเชียงใหม่ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ-หัวหิน และเส้นทางเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้าน ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัฒนา เร่งรัดโครงสร้างรถไฟฟ้า 10 สายทางในกทม.และปริมณฑล ให้เริ่มก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี ค่าบริการ 20 บาทตลอดสาย

4.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต กระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกกลุ่ม จัดโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตำแหน่งว่างงานโดยสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ จนถึงวัยชรา และผู้พิการ สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ
5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ ทรัพยากรทางทะเล สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศมุสลิม และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
7.นโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ
8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ สร้างเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา  ภิบาล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ให้ทันสมัย สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติรรมที่ดำเนินการโดยอิสระ และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่าย ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ

ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page3

ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page4 ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page5 ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page6

ผลการจัดอันดับระดับเอเชีย

  • ในปี 2549 สิงคโปร์มีคะแนนสูงสุด 9.4 ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 9.2-9.5 เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 5 ของโลก รองลงมาได้แก่ ฮ่องกง (8.3) และญี่ปุ่น (7.6) ซึ่งใช้ข้อมูลจาก 9 แห่ง ขณะที่ประเทศ 3 อันดับท้ายสุดในเอเชีย ได้แก่ พม่า (1.9) บังคลาเทศ (2.0) และกัมพูชา (2.1)
  • ประเทศที่เข้ารับการจัดอันดับเป็นปีแรกของเอเชีย ได้แก่ มาเก๊า ภูฏาน และติมอร์ ซึ่งได้อันดับ 4 5 และ 13 ของเอเชีย และอันดับที่ 26 32 และ 111 ของโลก โดยมีคะแนน 6.6 6.0 และ 2.6 คะแนนตามลำดับ โดยใช้แหล่งข้อมูลเพียง 3 แห่ง
  • ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2545-2549) ประเทศที่มีอันดับความโปร่งใสสูงสุด 3 อันดับแรกในเอเชียยังคงเดิม คือ สิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น

ผลการจัดอันดับระดับโลก

  • ในปี 2549 ประเทศที่จัดว่ามีความโปร่งใสสูงสุดในโลกมีคะแนน 9.6 คะแนน เท่ากัน 3 ประเทศ คือ ฟินแลนด์ (ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 9.4-9.7 แหล่งข้อมูล 7 แห่ง) ไอซ์แลนด์ (ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 9.5-9.7 แหล่งข้อมูล 6 แห่ง) และนิวซีแลนด์ (ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 9.4-9.6 แหล่งข้อมูล 7 แห่ง) รองลงมาได้แก่ เดนมาร์ก (9.5) สิงคโปร์ (9.4) สวีเดน (9.2) สวิตเซอร์แลนด์ (9.1) ขณะที่ประเทศ 3 อันดับท้ายสุดของโลก ได้แก่ เฮติ (1.8) พม่า (1.9) อิรัก (1.9) กินี (1.9)
  • ในปี 2548 ประเทศที่จัดว่ามีความโปร่งใสสูงสุดในโลกอันดับ 1 คือ ไอซ์แลนด์ (9.7) รองลงมาอันดับ 2 มี 2 ประเทศ ได้แก่ ฟินแลนด์ (9.6) และนิวซีแลนด์ (9.6)

ลำดับประเทศ (เรียงลำดับคอร์รัปชัน มากไปน้อย)

ตารางด้านล่าง แสดงรายชื่อประเทศในโลกเรียงตามลำดับการเกิดคอร์รัปชันในประเทศจากมากไปน้อย(คือ อันดับที่ 1 โซมาเลีย เกิดคอร์รัปชันมากที่สุด และอันดับสุดท้าย นิวซีแลนด์ เกิดคอร์รัปชันน้อยที่สุด) (ตรงกันข้ามกับด้านบนในหัวข้อ”ผลการจัดอันดับ” ที่จะใช้อันดับการปลอดคอร์รัปชัน) โดย ประเทศไทยอยู่ในอันดับการเกิดคอร์รัปชันที่ 93 จาก 180 ประเทศจากการจัดอันดับใน ค.ศ. 2008

ตารางด้านล่าง ใช้ค่าดัชนีการปลอดคอร์รัปชัน เปรียบเทียบ โดยค่าดัชนียิ่งมาก การคอร์รัปชันยิ่งน้อย, ยิ่งค่าดัชนีน้อย การคอร์รัปชันยิ่งมาก นอกจากนี้ยังได้แถมข้อมูลดัชนีย้อนหลังของประเทศต่างๆ ไว้ด้วย

ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page7 ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page8 ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page9 ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page10 ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page11 ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page12 ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page13 ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page14 ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page15 ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page16 ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page17 ความเสี่ยง ราชการใสสะอาด-page18

กำหนดการประชุมการสร้างราชการใสสะอาด-page1 กำหนดการประชุมการสร้างราชการใสสะอาด-page2 กำหนดการประชุมการสร้างราชการใสสะอาด-page3 กำหนดการประชุมการสร้างราชการใสสะอาด-page4

เอกสารความรู้ข้าราชการใสสะอาดโรงเรียนบ้านหนองหมู

แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page1 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page2 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page3 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page4 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page5 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page6 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page7 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page8 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page9 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page10 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page11 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page12 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page13 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page14 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page15 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page16 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page17 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page18 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page19 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page20 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page21 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page22 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page23 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page24 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page25 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page26 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page27 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page28 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page29 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page30 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page31 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page32 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page33 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page34 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page35 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page36 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page37 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page38 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page39 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page40 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page41 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page42 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page43 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page44 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page45 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page46 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page47 แผ่นผับข้าราชการใสสะอาด2555-page48

17640191_X8OVoZ_1370587255ผู้ดูแล   ครูพัชรินทร์   สิทธิวีระกูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s